S P R A W O Z D A N I E

z działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego w Toruniu
za 2015 rok
I. Sprawy organizacyjne

Na dzień 31 grudnia 2015 roku, oddział liczył 385 członków, w tym 46 kobiet, 341 osób czynnych zawodowo, 25 rencistów i emerytów oraz 19 uczniów,  zrzeszonych w 18 Kołach (16- przy nadleśnictwach, 1 - przy Zespole Szkół Leśnych. 1 przy RDLP w Toruniu.  W roku 2015 - 37  osób wstąpiło do PTL, po 1 osobie do Koła przy Nadleśnictwie Osie, Szubin i Solec Kujawski, po 3 osoby do Koła przy Nadleśnictwie Jamy, Gołąbki  i Woziwoda, 25 do Koła przy Technikum Leśnym w Tucholi. Nastąpiło znaczne zmniejszenie członków Koła przy TL w Tucholi w wyniku rotacji uczniów

W styczniu 2015 roku odbyło się walne zebranie delegatów Kół, na którym wyłoniono delegatów na 115 zjazd krajowy, uroczyście przyjęto nowych członków PTL, wręczono odznaki honorowe Towarzystwa i omawiano sprawy bieżące. Część zebrania przeznaczano na sesje referatowe. Wygłoszone zostały następujące referaty:
1) dr dr hab. Matthias Noack – „Długoletnie badania daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii) na obszarach niziny środkowej w Europie”
2) dr Jacek Sagan – „Historia i aktualny stan występowania daglezji zielonej w Polsce”
3) dr Maciej Kuss – „Występowanie daglezji zielonej na terenie RDLP w Toruniu”

W 2015 roku została rozpowszechniona publikacja naszego Oddziału PTL  pt:: „Dwunastu z listy katyńskiej”. Otrzymał ją każdy członek PTL Oddziału, każdy uczestnik 115 Zjazdu oraz  biblioteki na terenie kraju.
Ponadto odbyło się 1 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i 1 posiedzenie organizacyjne 115 Zjazdu PTL Na zebraniu organizacyjnym omówiono trasy 115 zjazdu.

W roku 2015, na terenie naszej Dyrekcji, odbył się 115 Krajowy. Zjazd Delegatów Oddziałów. Uczestniczyło w nim 10 delegatów oraz przewodniczący Oddziału. Tematem sesji naukowej było „Znaczenie lasów w obronności kraju. Udział leśników w obronie ojczyzny”
Nadleśnictwa: Jamy, Miradz, Zamrzenica, Dobrzejewice, Toruń, Dąbrowa, Golub Dobrzyń– gościły na swoim terenie grupy na 116 Zjeździe delegatów z całej Polski.
Decyzją 115 Zjazdu Delegatów - członkom naszego Oddziału zostały przyznane 4 złote i 25 srebrnych odznak honorowych:II. Działalność bieżąca

1. Seminaria, wykłady, szkolenia, projekty

• Zorganizowanie cyklicznego szkolenia z aplikacji mLas Inżynier i działaniem GPS (ZSL)
• Odczyt Dawida Warzyńskiego nt. Ochrona lasu przed szkodami od zwierzyny (Osie)
• Wykład Roberta Kimbara nt. „Pozanormatywne aspekty brakarstwa” (Osie)
• Terenowe sympozjum z udziałem pracowników dydaktycznych UTP w Bydgoszczy z  zakresu występowania roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową na terenie Nadleśnictwa Runowo

2. Wystawy, pokazy, festyny

• Przedstawienie historii działalności Stowarzyszenia Galicyjskiego jako podwalin strukturalnych PTL na zebraniu z rodzicami (sekcja historyczna Koła PTL ZSL)
• Przygotowanie wystawy łowieckiej przez członków szkolnego koła PTL w ocenie prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej. Ocena była przeprowadzana w TL dla myśliwych z powiatu sępoleńskiego i tucholskiego. Była to tzw. "praktyczna lekcja łowiectwa" (ZSL).
• Zorganizowanie i udział w pokazie sprzętu oraz działalności patrolu saperskiego (ZSL)
• Przygotowanie wystawy edukacyjnej na targach „Eko-Agro” Runowo
• Prezentacja koła PTL z ZSL wraz z jego działalnością na corocznych targach edukacyjnych w czołowych miastach województwa kujawsko–pomorskiego (Grudziądz, Włocławek, Bydgoszcz, Chojnice, oraz gminy Cekcyn, Śliwice, Osie, Kęsowo)
• Udział  w XX Festynie Archeologicznym w Biskupinie i obsługa stoiska edukacyjnego LP, Koło przy Nadleśnictwie Gołąbki,
• Udział w piknikach i festynach leśno-ekologicznych, m.in.: w Festynie w Toruniu pn. „Śniadanie na trawie”
• Udział w Targach Turystyczno-Ogrodniczych organizowanych  przez ODR Minikowo , Koło przy Nadleśnictwie Szubin
• Organizacja wystawy fotograficznej „Przyroda na Pałukach” (Szubin)
• Współorganizacja i pomoc merytoryczna w pokazie umiejętności leśnych w krajowych oraz europejskich międzyszkolnych zawodach pilarzy w Tucholi, drużyna pilarzy wraz z trenerem należą do koła PTL przy ZSL
• Pokaz pracy na symulatorze Harvestera dla studentów WSZŚ w Tucholi (Sekcja zagospodarowania lasu PTL przy ZSL).
• Prezentacja z wyjazdu do Afryki (Różanna)3. Edukacja leśna

Z roku na rok rośnie zaangażowanie leśników  w organizowanie różnych form edukacji ekologicznej. Czynny udział biorą członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego poprzez:
• pogadanki i spotkania w szkołach, przedszkolach i leśnych ścieżkach dydaktycznych, oraz na zebraniach wiejskich
• organizacje konkursów i udział w komisjach konkursowych skierowanych do dzieci i młodzieży (konkursy wiedzy o lesie, fotograficzne, plastyczne, o tematyce łowieckiej, nowością – konkurs „Drugie życie drewna” –Miradz)


4. Inne

• Patronat i opieka nad izbą tradycji i historii leśnictwa (ZSL).
• Współorganizacja imprezy Wyścig kolarski MTB (Szubin)
• Uczestnictwo w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z Kazachstanu przebywających w   Polsce (Szubin)
• Wyjazdy szkoleniowo-poznawcze:
- Łuk Mużakowski  (Różanna),
- LKP Lasy Oliwsko-Darżlubskie (Gołąbki),
- Puszcza Białowieska (Jamy),
- Ziemia Lubuska (Żołędowo);


5.  Działania społeczne

Rzesze członków PTL brały udział w akcjach społecznych na rzecz Lasów Państwowych ochrony środowiska, wśród licznych tego typu przedsięwzięć należałoby wymienić:
•    Międzynarodowy Dzień Ziemi 22.04,
•    Dni Otwarte Lasów Państwowych,   
•    Sprzątanie Świata,
•    Grzybobranie,
•    Akcje sadzenia lasu;


III. Sprawy różne

• Publikowanie artykułów o tematyce leśnej w prasie lokalnej oraz Biuletynie RDLP
• Kontynuowanie akcji zakładania biblioteczek z wydawnictwami Polskiego Towarzystwa Leśnego


 
Sporządził:
dn. 3.04.2016
Sekretarz Zarządu Oddziału
Alina Siedlecka